Informacje o projekcie


Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o." finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.

Wartość projektu wynosi 7.225.953,76 zł.

Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projekt będzie realizowany w okresie siedmiu lat, do grudnia 2016 roku. Po okresie realizacji Projektu, Spółka zakłada kontynuowanie swojej działalności.

W dniu 24 września 2009 roku Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. złożyły kompletny wniosek wraz z załącznikami w Instytucji Zarządzającej RPO – Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Projekt został pod względem formalnym, jak i merytorycznym oceniony pozytywnie i otrzymał numer RPKP.05.01.00-04-009/09.

W dniu 10 listopada 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie funduszu poręczeniowego KPK Sp. z o.o. przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezesa Zarządu KPK Sp. z o.o. Do umowy zostały zawarte trzy aneksy. Aneks Nr 3 podpisany 30 grudnia 2015 r. wydłużył okres realizacji projektu do grudnia 2016 r.
Celami realizowanymi przez Spółkę w ramach Projektu są m.in. ułatwienie dostępu do kredytów/pożyczek przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia, współudział w tworzeniu nowych miejsc pracy, zmniejszenie ryzyka występującego po stronie instytucji kredytujących, a tym samym wpływ na większe zainteresowanie instytucji finansujących sektorem małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym Spółka zamierza w trakcie realizacji Projektu udzielić co najmniej 125 poręczeń na kwotę nie niższą niż 17.375.000,00 zł. Przedmiotem poręczenia będą kredyty inwestycyjne oraz kredyty na działalność bieżącą w powiązaniu z działalnością inwestycyjną. Preferowane będą poręczenia kredytów i pożyczek na: finansowanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, przedsięwzięcia bazujące na potencjale lokalnym a zwłaszcza na potencjale turystycznym regionu.KPK Sp. z o.o. realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrze¿one
Realizacja: SystemWorks